செய்தி விவரங்கள்

Bit Coins- இந்த நூற்றாண்டின் மிகப் பெரிய ஆச்சரியம்

நவீன புரட்சி என்று கூறப்படுகின்ற ஒரு சில விடயங்களுள், பிட் கொயின் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகின்ற ஒருவகை 'கணணி நாணயமும்' ஒன்று.

இன்று உலகம் முழுவதும் பெருமளவிலானவர்கள் பாவனைக்குட்படுத்துகின்ற இந்த பிட் கொயின் பற்றி IBC-தமிழ் செய்தியில் வெளியான ஒரு ஒளியாவணம் இது:

சமீபத்திய செய்திகள்
பிரபலமாகும் செய்திகள்
சமீபத்திய காணொளிகள்
மேலும் காணொளி செய்திகளுக்கு